Sign the petition to

Sign the petition to the Prime Minister, and send a letter to your MPs, the Deputy Prime Minister and the President.

25788 signatures. Let's get to 35000!
Don't have an email? Click here to add your address instead
Click here to add your email address instead

By submitting this form, I agree to you adding my name to this petition. I understand my data may be retained for monitoring purposes. See our privacy policy for more information. If you subscribe to receive updates, you can unsubscribe at any time.

petition text

The Government’s abortion amendment is now being discussed in Parliament and will allow abortion for any reason, because it “may” affect the mother’s health.  This includes mental health.  In the UK, one abortion happens every three minutes for “mental health” reasons.

If this becomes law, Malta will go from being the best country in Europe for protecting unborn babies to introducing abortion.

But this can be stopped – 80 leading medics, lawyers, ethicists, and academics have proposed the Expert Clause, which would change the wording of the proposed law. The updated wording and the codification of the recommendations set out in clause 10 to 16 as proposed by the Expert Group that would ensure that the proposed law is limited to the current policy where doctors can always act to save the life of the mother, even if this results in the undesired death of the baby but will not allow abortion on demand in Malta.

Please enter your details to sign the petition asking the Prime Minister to adopt the Expert Clause wording and ensure abortion on demand does not come to Malta.

L-emenda tal-Gvern fuq l-abort, bħalissa qiegħda tiġi diskussa fil-parlament u se tippermetti l-abort ghal kull raġuni minħabba li “tista’” teffettwa s-saħħa tal-omm. Din tinkludi s-saħħa mentali. Fir-Renju Unit isir abort kull tliet minuti minħabba raġuni ta’ “saħħa mentali”.

Jekk din ssir ligi, Malta se tgħaddi mill-pożizzjoni tal-aħjar pajjiż fl-Ewropa li jipproteġi t-trabi qabel it-twelid għal pajjiż li jintroduċi l-abort. Iżda, aħna għadna fiċ-ċans biex dan ma nħalluhx isir – 80 persuna li jinkludu esperti mediċi, avukati, esperti tal-etika u akkademiċi, ipproponew il-Klawsola tal-Esperti, li tista’ twassal għal bidla fil-kliem tal-liġi proposta. It-termini aġġornati u l-kodifikazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet stabbiliti permezz tal-Klawżoli 10 sa 16 kif propost mill-Grupp ta’ Esperti, jassiguraw li l-Liġi proposta tkun limitata għall-proċeduri preżenti fejn it-tobba dejjem jistgħu jintervjenu biex isalvaw il-ħajja tal-omm, anke jekk dan iwassal għall-mewt tat-tarbija, imma ma jippermettix l-abort f’Malta.

Jekk jogħġbok daħħal id-dettalji tiegħek sabiex tiffirma dil-petizzjoni fejn titlob lill-Prim Ministru biex jaddotta l-kliem tal- Klawsola tal-Esperti li jassigura li ma jidħlox l-abort f’Malta.

.

.

Further information

The Government’s abortion Bill

 • The Government’s abortion Bill includes legalising abortion to protect the health of a pregnant woman who has medical complications that “may” put her “health in grave jeopardy”. 
 • This health provision in the Bill is very similar to the health provisions that have been used in abortion legislation in the UK and past abortion legislation in Australia, New Zealand, and many other countries. In these countries, these health provisions have allowed for widespread abortion.  
 • Statistics from the UK Government’s Department for Health and Social Care show that in 2021, over 200,000 abortions were performed under the ‘health’ provision in the Abortion Act, accounting for 98% of abortions that took place that year. 
 • The vast majority of the over ten million abortions that have happened in the UK since the Abortion Act was introduced in 1967 have been allowed under this same ‘health’ clause in the law.

The Expert Clause

 • 80 leading medics, lawyers, ethicists, and academics have proposed the Expert Clause, which would change the wording of the proposed law. 
 • The updated wording would ensure that the proposed law is limited to the current policy where doctors can always act to save the life of the mother, even if this results in the undesired death of the child, but will not legalise abortion on demand in Malta. 
 • The Government’s abortion amendment wording is as follows.
  • No offence under article 241(2) or article 243 shall be committed when the termination of a pregnancy results from a medical intervention aimed at protecting the health of a pregnant woman suffering from a medical complication which may put her life at risk or her health in grave jeopardy.
 • The Expert Clause replaces the Government’s amendment with the following wording:
  • No crime is committed under article 241(2) or article 243 when the death or bodily harm of an unborn child results from a medical intervention conducted with the aim of saving the life of the mother where there is a real and substantial risk of loss of the mother’s life from a physical illness.
       .

       .

       Aktar Informazzjoni

       L-abbozz ta’ liġi tal-Gvern dwar l-abort.

       • L-abbozz ta’ liġi tal-Gvern dwar l-abort jinkludi l-legalizzazzjoni tal-abort biex jipproteġi s-saħħa ta’ mara tqila li għandha kumplikazzjonijiet mediċi li “jistgħu” jpoġġu “s-saħħa tagħha f’riskju serju”. 
       • Dan il-provvediment dwar is-saħħa fl-abbozz tal-liġi huwa simili ħafna għal provvedimenti tas-saħħa li ntużaw fil-leġiżlazzjoni tal-abort fir-Renju Unit, u fil-leġiżlazzjonijiet passati tal-abort fl- Awstralja, New Zealand u ħafna pajjiżi oħra. F’dawn il-pajjiżi, dawn il-provvedimenti tas-saħħa taw lok għal ħafna abort.
       • Statistiċi mid-dipartiment tas-saħħa u kura soċjali tal-Gvern tar-Renju Unit, juru li fl-2021 saru aktar minn 200,000 abort skont il-provvediment tas-saħħa tal-liġi tal-abort li jfissru 98% tal-aborti li saru dik is-sena.
       • Il-maġġor parti ta’ ’l fuq minn għaxar miljun abort li seħħew fir-Renju Unit minn mindu ħarġet il-liġi tal-abort fl-1967 tħallew isiru minħabba din il-klawsola ta’ “saħħa” f’din il-liġi.

       Il-Klawsola tal-Esperti

       • 80 persuna li jinkludu esperti mediċi, avukati, esperti tal-etika u akkademiċi, ipproponew il-Klawsola tal-Esperti, li tista’ twassal għal bidla fil-kliem tal-liġi proposta. 
       • It-termini aġġornati jassiguraw li l-Liġi proposta tkun limitata għall-proċeduri preżenti fejn it-tobba dejjem jistgħu jintervjenu biex isalvaw il-ħajja tal-omm, anke jekk dan iwassal għall-mewt tat-tarbija, imma ma jippermettix l-abort f’Malta meta dan jintalab minn persuna . 
       • Il-kliem tal-emenda li ressaq il-Gvern fuq l-abort huwa kif ġej:
        • 243B. Ma jkun twettaq l-ebda reat taħt l-artikolu 241(2) jew l-artikolu 243 meta t- terminazzjoni ta’ tqala tirriżulta minn intervent mediku magħmul bil-għan li tkun protetta s-saħħa ta’ mara tqila li tkun qiegħda tbati minn kumplikazzjoni medika li tkun tista’ tqegħidilha ħajjitha f’riskju jew saħħitha f’periklu gravi
       • Il-Klawsola tal-Esperti tbiddel l-emenda tal-Gvern b’dan il-kliem li ġej
        • Ma jkun twettaq l-ebda reat taħt l-artikolu 241(2) jew l-artikolu 243 meta l- mewt ta’, jew ħsara gravi fuq, tarbija mhux imwielda tirriżulta minn intervent mediku mwettaq bl-iskop li jsalva l-ħajja tal-omm meta jkun hemm riskju reali u sostanzjali ta’ telfien tal-ħajja tal-omm minn marda fiżika.

            Sign the petition now

            Sign the petition now