PRESS RELEASE: COALITION IN FAVOUR OF LIFE ACCOMPLISHES ITS OBJECTIVE – NO TO ABORTION WINS

23 / 06 / 23 | Press Release

Verzjoni bil-Malta

Il-Koalizzjoni favur il-Ħajja twettaq l-għan tagħha

LE GĦALL-ABORT JIRBAĦ.

Wara l-pubblikazzjoni tal-verżjoni riveduta tal-Gvern tal-emenda tal-Kodiċi Kriminali relatata ma’ ommijiet tqal u trabi fil-ġuf tagħhomu li jsibu ruħhom f’diffikultajiet ta’ theddida għall-ħajja, il-Koalizzjoni Inti Tista’ Ssalvani ħadmet ma’ mħallfin, tobba, avukati u etiċi biex tanalizza l- abbozz ta’ emenda ġdida mressqa mill-Gvern u toħroġ bil-pożizzjoni tagħha.

Il-koalizzjoni tirrikonoxxi li l-abbozz kif rivedut mill-ġdid mill-Gvern hu riżultat dirett tal-aktar minn 25,000 persuna li bagħtu email lill-Prim Ministru, Ministru tas-Saħħa, u lid-deputati tad-Distrett tagħhom, l-aktar minn 20,000 persuna li hargu jiddemostraw fil-Belt Valletta u l-ħafna individwi li esprimew it-tħassib tagħhom pubblikament fuq il-midja soċjali jew privatament mal-Membri Parlamentari tagħhom – bagħtu messaġġ ċar li l-abbozz oriġinali tal-liġi kien se jdaħħal l-abort f’Malta, u dan ma kienx aċċettabbli għall-poplu ta’ Malta.

Il-Koalizzjoni tikkonkludi li l-emenda kif proposta issa ma tintroduċix l-abort f’Malta iżda se tikkodifika l-prattiki eżistenti tas-salvataġġ li qed jiġu applikati bħalissa f’Malta, u tipprovdi aktar salvagwardji għall-ommijiet, trabi fil-ġuf, u tobba.

l-koalizzjoni tirringrazzja lill-Gvern talli sema’ t-tħassib imqajjem mill-Koalizzjoni li kienet immexxija minn Life Network Foundation, Doctors For Life, u I See Life, appoġġjata mill-President Emeritus Marie-Louise Coleiro Preca, ħafna gruppi oħra favur il-ħajja, il- 44 NGO, Gruppi u Assoċjazzjoni, u t-80 grupp espert magħmul minn tobba, mediċi, imħallfin, avukati u etiċi madwar Malta u Għawdex.

Il-Koalizzjoni tirringrazzja wkoll lill-Eċċellenza Tiegħu Il-President ta’ Malta Dr George Vella MD, għad-difiża qawwija tiegħu tal-ħajja u l-appell u l-isforzi tiegħu għal aktar djalogu li ma baqgħux injorati.

Kwotazzjonijiet

Dr Miriam Sciberras, CEO tal-Life Network Foundation qalet:

“Il-vuċi tal-poplu ta’ Malta kienet ċara ħafna: aħna nazzjon favur il-ħajja, li napprezzaw kull ħajja, l-omm li jixirqilha l-akbar protezzjoni tagħna speċjalment meta tkun f’diffikultà, it-tarbija fil-ġuf li llum salvajna, grazzi għal dan il-ġdid. verżjoni tal-leġiżlazzjoni, se nkomplu nagħmlu dan”.

“Din il-verżjoni l-ġdida tal-emenda hija serħan kbir għalina lkoll, sabiex inkunu nistgħu nerġgħu lura għax-xogħol primarju tagħna li ngħinu lill-ommijiet f’sitwazzjoni ta’ kriżi, biex jerġgħu jibnu ħajjithom u nieħdu ħsieb uliedhom”


English Version

The Coalition in favour of Life accomplishes its objective

NO TO ABORTION WINS.

Following the publication of the Government’s revised version of the amendment to the Criminal Code relating to pregnant mothers and unborn babies and that find themselves in life threatening difficulties, the Coalition Inti Tista’ Ssalvani has worked with judges, doctors, lawyers and ethicists to analyse the new draft amendment put forward by Government and come out with its position.

The coalition acknowledges that the Government’s redrafting of the amendment was a direct result of the over 25,000 people who emailed the Prime Minister, Minister of Health, and the MPs of their District, the more than 20,000 people who demonstrated in Valletta and the many individuals that expressed their concerns publicly on social media or privately with their MPs – sending a clear message that the original draft of the law would have introduced abortion to Malta, and this was not acceptable to the people of Malta.

The Coalition concludes that the amendment as now proposed does not introduce abortion to Malta but will codify the existing life-saving practices currently being applied in Malta, and provide further safeguards for mothers, unborn babies, and doctors.

The coalition thanks the Government for having listened to the concerns raised by the Coalition that was led by Life Network Foundation, Doctors For Life, and I see Life, supported by President Emeritus Marie-Louise Coleiro Preca, many other pro-life groups, the 44 NGOs, Groups and Associations, and the 80 expert group made up of doctors, medics, judges, lawyers and ethicists across Malta and Gozo.

The Coalition thanks also His Excellency The President of Malta Dr George Vella MD, for his strong defense of life and his appeal and efforts for further dialogue that have not gone unheeded.

Quotes

Dr Miriam Sciberras, CEO of Life Network Foundation said:

“The voice of the people of Malta has been very clear: we are a pro-life nation, valuing every life, the mother that deserves our utmost protection especially when in difficulty, the unborn child that today we have saved, thanks to this new version of the legislation, we will continue to do this”.

“This new version of the amendment is a great relief to all of us, so we can get back to our primary work of helping mothers in crisis situation, with rebuilding their lives and caring for their children”

Links:

Photos
https://www.flickr.com/photos/197084833@N04/albums/72177720304238148

Contact:

info@lifenetwork.eu

have you signed
the petition to

25790 signatures. Let's get to 35000!